logo
Problemy Alkoholizmu
ul.Lwowska 5, 00-660 Warszawa
tel. 825-66-26 i 825-69-06
English version
PROBLEMY ALKOHOLIZMU - polski miesięcznik naukowo-społeczny wydawany w Warszawie od 46 lat, od 1992 roku - przez Polską Ligę Trzeźwość. Aktualny adres redakcji i Ligi: ul. Lwowska 5, 00-660 Warszawa, Polska, tel. 825-66-26 i 825-69-06.

Treść każdego numeru czasopisma wypełniają publikacje podnoszące humanistyczne zagadnienia człowiek - alkohol i inne uzależnienia w szerokim kontekście aktualnej wiedzy z dziedziny prawa, medycyny, socjologii, etyki, pedagogiki, demografii, ekologii, literatury, ekonomii i innych nauk interdyscyplinarnych. Autorami są najwybitniejsi teoretycy i praktycy, specjaliści przedmiotu, w tym znani w kraju i za granicą.

PROBLEMY ALKOHOLIZMU wydanie 504 OBDIORCAMI CZASOPISMA są profesjonaliści i amatorzy tej specyficznej, rozległej wiedzy o uzależnieniach, realizatorzy oraz koordynatorzy d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, pedagodzy, psychologowie i psychiatrzy, lekarze, socjolodzy, prawnicy, nauczyciele, duszpasterze, policja, wojsko i działacze społeczni. W sumie kilka tysięcy wiernych czytelników. Do dyspozycji mają prace źródłowe, opinie i polemiki, informacje i zapiski kronikarskie o najważniejszych krajowych i zagranicznych wydarzeniach dla profilaktyki uzależnień, wypowiedzi czytelników i recenzje.
REDAKCJA szczególnie dużo miejsca poświęca sprawom wychowania młodego pokolenia opartego na sprawdzonych wartościach chrześcijańskich. W każdym numerze czasopisma zamieszczana jest specjalna wkładka dla nauczycieli, wychowawców i młodzieży traktująca o metodach i formach krzewienia trzeźwości i zdrowego stylu życia najmłodszych Polaków.

Prowadzona jest też stała rubryka "Z prac trzeźwościowych Kościoła rzymskokatolickiego", zawierająca materiały i dokumenty najbardziej znaczące dla tych prac, w tym wypowiedzi i homilie Papieża Jana Pawła II i innych hierarchów Kościoła oraz relacje z działań księży i zakonów, wolontariuszy świeckich i duchownych, na rzecz trzeźwości.

Wśród eksponowanych publikacji czasopisma znajdują się także propozycje orginalnych prac trzeźwościowych podejmowanych w więziennictwie, wojsku, środowiskach młodzieżowych, rodzinach, wspólnotach terapeutycznych, placówkach oświatowo - wychowawczych i innych.

DAWNIEJ w czasach PRL-u, zamieszczane rubryki i dociekliwe pozycje czasopisma miały ogromną moc krzepiącą dla wielu czytelników, działaczy trzeźwości i duchowieństwa, gdyż był to ewenement w krajach tzw. demoludów. Wśród redaktorów kreujących dzisiejsze oblicze czasopisma był wielki patriota apologeta trzeźwości narodu - Kazimierz Moczarski.

Dziś przed redakcją "PROBLEMY ALKOHOLIZMU" i pozarządowym Stowarzyszeniem Polska Liga Trzeźwość stoją nowe wyzwania - trudne i odpowiedzialne. Stawką jest zdrowy i trzeźwy naród, nawrót do chrześcijańskich wartości a także -   co w polskiej drodze do Unii Europejskiej staje się bardzo ważne - skuteczna likwidacja skutków społecznego niedostosowania człowieka. Także likwidacja złych skutków dla zdrowia człowieka, płynących z zagrożeń procesów cywilizacyjnych, jak np. chemizacja produktów żywnościowych, chorobogenny, stresujący styl życia, degradacja środowiska naturalnego, patologie genetyczne itp. PROBLEMY ALKOHOLIZMU wydanie 502
Jednakże sprawa trzeźwości społeczeństwa - w szerokim rozumieniu tego pojęcia - w praktyce z trudem toruje sobie właściwą, godną rangę wśród wielu decydentów i urzędników państwowych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, zadania wykonuje w oparciu o dotacje, darowizny. Zespół redakcyjny  jest również uzależniony od ich otrzymania, pracuje w ciężkich warunkach lokalowych bez należytego sprzętu biurowego i komputerowo - edytorskiego, bez ułatwień motoryzacyjnych: utrzymanie więc istnienia czasopisma niezależnego w obecnych warunkach wciąż grozi utratą możliwości działania, graniczy z "tańcem na linie". A czasopismo to - jak wnoszą czytelnicy - jest wciąż potrzebne, poszukiwane.

POLSKA LIGA TRZEŹWOŚĆ jest Stowrzyszeniem wielopłaszczyznowym i pluralistycznym. Szanując autonomię 10 sfederowanych z nią lokalnych stowarzyszeń trzeźwościowych integruje je i ściśle z nimi wpółpracuje. W stołecznej siedzibie PLT prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne dla rodzin z problemami uzależnień, uczniów, studentów, pracodawców, Telefon Zaufania, organizuje szkolenia dla młodzieżowych liderów trzeźwości, dla nauczycieli i wychowawców świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z tzw. trudnych środowisk. Organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, okolicznościowe imprezy świąteczne, konkursy, rajdy sportowe i wiele innych.

ZAGROŻENIA wynikające ze zwiększających się obszarów biedy i zjawisk z nią związanych powoduje zmniejszanie się grona darczyńców wspomagających działania na rzecz szeroko rozumianej trzeźwości, zwłaszcza młodego pokolenia. A przecież spraw Dziecka w holistycznym tego słowa rozumieniu nie można odkładać na później. Ono ze swoimi problemami nie może czekać. Zjawiska używania alkoholu, narkotyków i wynikających stąd zagrożeń zdrowotnych, wychowawczych, społecznych, ekonomicznych, demograficznych, kryminogennych są alarmujące.

Społecznicy, członkowie Rady Naukowo - Społecznej Polskiej Ligi Trzeźwość i zespół redakcyjny czasopisma "Problemy Alkoholizmu" zwracają się z gorącym apelem do ludzi światłych, którym zdrowie biologiczne młodego pokolenia leży na sercu o wspieranie finansowe pracy Polskiej Ligi Trzeźwość. Wszyscy powinni jednoczyć wysiłki w dążeniu do otrzeźwienia Narodu.

PROBLEMY ALKOHOLIZMU wydanie 501

POLSKA LIGA TRZEŹWOŚĆ

00-660 Warszawa, ul. Lwowska 5/4

Bank Gdański SA IV Oddz. Warszawa

Nr konta 11601120-13680-132,


Copyright by RAFA

.